DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI FOTOWOLTAIKA W GMINIE ZWIERZYNIEC

Urząd Miejski w Zwierzyńcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Fotowoltaika w Gminie Zwierzyniec.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Zamieszczone na stronie treści, w postaci map, nie są dostępne cyfrowo w całości.

Wyłączenia

 • map

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Pani Edyta Wolanin.
 • E-mail: um@zwierzyniec.info.pl
 • Telefon: +48 846872011

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Urząd Miejski w Zwierzyńcu
 • Adres: ul. Rynek 1
  22-470 Zwierzyniec
 • E-mail: um@zwierzyniec.info.pl
 • Telefon: +48 846872011

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu  Miejskiego w Zwierzyńcu, ul. Rynek 1, 22-470 Zwierzyniec

Do budynku prowadzi wejście od drogi gminnej nr 110777L. Przy drzwiach wejściowych znajduje się dzwonek do przywołania obsługi w celu pomocy wejścia do budynku dla osób niepełnosprawnych.

Sekretariat znajduje się na pierwszym piętrze po lewej stronie od wejścia do budynku.

W budynku nie ma windy.

Toalety znajdujące się na parterze i na piętrze , po prawej części korytarza nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem wyznaczono strefy parkingowej dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W gminie nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Nie ma tłumacza polskiego języka migowego (PJM) na miejscu ani online.

Urząd Miejski w Zwierzyńcu

Adres:

ul. Rynek 1
22-470 Zwierzyniec

Telefon:

84 687-20-11

84 687-20-37

Informacje dotyczące projektu:

Telefon:

84 687 20 11